Toimitusehdot

Koju Film Company Oy:n yleiset toimitusehdot

Ehtoja sovelletaan soveltuvin osin.

 1. Soveltamisala
  Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan tarjoukseen, jolla tuottaja sitoutuu valmistamaan tilaajalle tämän tilauksen mukaisen audiovisuaalisen teoksen. Näitä yleisiä
  toimitusehtoja noudatetaan sen ohella, mitä tilaajan ja tuottajan kesken on tuotannosta erikseen sovittu.

 2. Yhteyshenkilöt
  Kumpikin sopijapuoli nimeää yhteyshenkilön, jolla on oikeus antaa tuotantoa koskevia ohjeita ja määräyksiä, ottaa vastaan toisen sopijapuolen ilmoituksia sekä
  hyväksyä tuotanto. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle.

 3. Tilauksen yksilöinti
  Tuote valmistetaan tilaajan ja tuottajan yhteisesti sopiman sisältömäärittelyn, kustannusarvion ja aikataulun mukaisesti. Tilaaja yksilöi toimeksiantoa koskevassa
  sopimuksessa riittävän tarkasti tilauksen kohteena olevan tuotteen sekä sen käyttötarkoituksen.

 4. Keskeneräinen työ
  Tilaajalla ei ole oikeutta keskeneräisen työn julkistamiseen.

 5. Toimitus ja sen hyväksyminen
  Tuote katsotaan valmiiksi, kun tuottaja ilmoittaa sen olevan valmis luovutettavaksi ja kun tilaaja on sen suullisesti tai kirjallisesti hyväksynyt taikka ottanut käyttöön.
  Hyväksymisen on tapahduttava sovitun tuotantoaikataulun puitteissa. Mikäli tilaaja tekee tuotantovaiheen aikana muutoksia aiemmin sovittuun sisältömäärittelyyn,
  nämä otetaan huomioon sekä kustannuksiin vaikuttavina että valmistusaikataulua muuttavina tekijöinä. Tuottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan tilaajalle
  syntyvät lisäkustannukset sekä muutosten tekemisen edellyttämän lisäajan.

 6. Viivästyminen
  Mikäli tilaaja ei toimita tuotannossa tarvittavia tietoja tai materiaalia tuottajalle sovitun aikataulun mukaisesti, on tuottajalla oikeus pidentää tuotantoaikataulua
  vastaavasti sekä veloittaa viivästyksestä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset.

 7. Peruuttaminen tai keskeyttäminen
  Peruutetusta tai keskeytetystä työstä tilaaja on velvollinen korvaamaan aiheutuneet kustannukset. Jos tuottaja ei kykene huolehtimaan sopimusvelvoitteestaan
  syystä, jota voidaan pitää force majeure-luonteisena, tuottaja ei ole korvausvelvollinen tilaajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Kaikissa tapauksissa
  tuottajan vastuu rajoittuu enintään siihen summaan, jonka tilaaja on suorittanut tuottajalle tuotantokustannuksina.

 8. Oikeudet
  Tuottaja luovuttaa tilaajalle tuotteen käyttöoikeudet yksinomaan tuotantosopimuksessa tai tarjouksessa määritellyssä laajuudessa, siinä sovittua, yksilöityä
  käyttötarkoitusta varten. Mahdollisista käyttöoikeuden laajennuksista ja siitä maksettavasta korvauksesta sovitaan sopijapuolten kesken erikseen. Tuotteen
  muunteluoikeudet ovat yksin tuottajalla, ellei toisin nimenomaisesti sovita.
  Tilaaja vastaa tuotantoa varten antamansa materiaalin käytön luvallisuudesta. Tuottaja saa hyväksytyn tarjouksen tai tämän sopimuksen perusteella mainita
  markkinointi- ja myyntimateriaalissaan, että tilaaja on tuottajan asiakas ja käyttää tuottamaansa audiovisuaalista teosta tai sen osia referenssinä / työnäytteenä omia
  töitään esittelevissä yhteyksissä. Tuottaja saa myös halutessaan käyttää tilaajan logoa tai liikemerkkiä omia töitään esittelevissä yhteyksissä. Tuotteen julkaisuoikeus
  siirtyy asiakkaalle, kun viimeisen maksuerän suoritus on kirjautunut tuottajan ilmoittamalle tilille.

 9. Maksuehdot ja maksun viivästyminen
  Tuottajalla on oikeus tuotantoa aloittaessaan veloittaa erikseen sovittava osuus kokonaiskustannusarviosta. Loppuosan tuottaja laskuttaa työn etenemisen mukaan
  siten, kuin tilaaja ja tuottaja erikseen sopivat. Tuottajalla on oikeus laskuttaa viimeinen laskutusosuus kun tuote on hyväksytty. Tuote katsotaan hyväksytyksi, ellei tilaaja
  kahden viikon kuluessa tuotannon luovutuksesta ole muuta ilmoittanut. Tuottaja ei ole velvollinen luovuttamaan valmista tuotetta tilaajalle, jos tämä on laiminlyönyt
  maksuvelvoitteensa. Maksun viivästyessä on tuottaja oikeutettu perimään lain mukaista yliaikakorkoa.

 10. Vastuut
  Tuottaja vastaa siitä, että tuote on sen sisältömäärittelyn mukainen ja että se on valmistettu huolellisesti ja ammattitaidolla. Tuottaja vastaa mahdollisesti käyttämiensä
  alihankkijoiden työstä kuten omastaan. Tilaaja vastaa siitä, ettei tuote loukkaa kolmannen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Tilaaja
  vastaa siitä, että se toimittaa tuottajalle omalla kustannuksellaan tuotantoa varten tarvittavan materiaalin sovitussa muodossa ja sovitun aikataulun mukaisesti.

 11. Sopimuksen siirtäminen
  Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää tuotantoa kolmannelle ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta, muutoin kuin liiketoiminnan
  kokonaisluovutuksen yhteydessä.

 12. Liikesalaisuudet
  Sopijapuolet ovat velvollisia pitämään salassa kaikki tietoonsa saamat toisen sopijapuolen liike- tai ammattisalaisuutena pidettävät asiat sopimussuhteen aikana ja sen
  päättymisen jälkeen.

 13. Erimielisyyksien ratkaiseminen
  Sopijapuolten väliset erimielisyydet, mikäli niitä ei kyetä ratkomaan keskinäisin neuvotteluin, ratkaistaan tuottajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.